OPEN Foundation

Day: 29 September 2014

Treating drug dependence with the aid of ibogaine: A retrospective study

Abstract

Ibogaine is an alkaloid purported to be an effective drug dependence treatment. However, its efficacy has been hard to evaluate, partly because it is illegal in some countries. In such places, treatments are conducted in underground settings where fatalities have occurred. In Brazil ibogaine is unregulated and a combined approach of psychotherapy and ibogaine is being practiced to treat addiction. To evaluate the safety and efficacy of ibogaine, we conducted a retrospective analysis of data from 75 previous alcohol, cannabis, cocaine and crack users (72% poly-drug users). We observed no serious adverse reactions or fatalities, and found 61% of participants abstinent. Participants treated with ibogaine only once reported abstinence for a median of 5.5 months and those treated multiple times for a median of 8.4 months. This increase was statistically significant (p < 0.001), and both single or multiple treatments led to longer abstinence periods than before the first ibogaine session (p < 0.001). These results suggest that the use of ibogaine supervised by a physician and accompanied by psychotherapy can facilitate prolonged periods of abstinence, without the occurrence of fatalities or complications. These results suggest that ibogaine can be a safe and effective treatment for dependence on stimulant and other non-opiate drugs.

Schenberg, E.E., de Castro Comis, M.A., Rasmussen Chaves, B. & da Silveira, D. X. (2014). Treating drug dependence with the aid of ibogaine: A retrospective study. Journal of Psychopharmacology, 28(11), 993-1000. http://dx.doi.org/10.1177/0269881114552713
Link to full text

Themanummer over psychedelica in ‘The Psychologist’

Recentelijk heeft de Britse Psychological Association een speciaal themanummer van ´The Psychologist´ (September 2014, vol. 27) aan de toenemende populariteit van onderzoek naar psychedelica gewijd. Dit is de eerste keer dat er een uitgebreide publicatie over de complexiteit van de psychedelische ervaring verscheen in het blad.

David Nutt (2014) stelt, in het eerste artikel van het nummer, dat de wetenschappelijke desinteresse van het verleden verklaard kan worden door de maatschappelijke poging om psychedelica van hun “waarde en belang” te ontdoen om morele redenen. De politieke redenering gaat als volgt: hoe kunnen we anders dan het onderzoek naar psychedelica veroordelen wanneer het risico bestaat dat dit onderzoek recreatief gebruik zou kunnen legitimeren? Ondanks de mogelijke maatschappelijke risico’s stelt Nutt dat “het falen van de wetenschappelijke gemeenschap (met name neurowetenschappers) om te protesteren tegen het verbod op onderzoek naar hallucinogenen, één van de meest ontstellende vergissingen van de laatste eeuw is, en dat die ongedaan moet worden gemaakt. Psychologen en andere neurowetenschappers moeten het recht opeisen om deze drugs te bestuderen” (2014).

Vele neurowetenschappers hebben niet gewacht tot Nutt met deze oproep kwam om te beginnen met het ontrafelen van de relatie tussen psychedelische drugs en de menselijke hersenen. In How do psychedelics work on the brain? (het tweede artikel) beschrijven Carhart-Harris, Kaelen en Nutt (2014) de psychedelische ervaring, beginnend bij het niveau van neurotransmitters en eindigend bij de grootschalige neuronale systemen in het brein. De voor de hand liggende vraag voor de psychologie (zoals aangegeven in de titel van het themanummer) is of de neuronale dimensie ons iets kan vertellen over de psychedelische ervaring dat nog binnen ons gebied van betekenis ligt, of zoals Jameson het stelt, “our cognitive mapping” (1991).

In het derde artikel neemt Vaughan Bell (2014) een andere invalshoek en stelt hij de vraag: wat kunnen we leren uit de manieren waarop andere culturen omgaan met hallucinogene drugs? Bell stelt dat “drugs-geïnduceerde hallucinaties vaak worden onderzocht alsof ze volledig kunnen worden begrepen als chemische reacties in het brein”. In Bell’s gedachtegoed is het niet in het brein, maar juist in de cultuur en de relatie tussen het individuele en de sociale context waar de interessante effecten plaatsvinden.

Het vierde artikel, geschreven door Henry David Abraham (2014), verbindt de drie eerdere artikelen door het onderzoek van de auteur naar HPPD (hallucinogen persisting perception disorder) te beschrijven. Abraham geeft hierin een fenomenologische beschrijving van de complexe dynamiek tussen de neuronale en de psychologische dimensies van HPPD.

Charles Grob, Ira Byock en Erica Rex breiden, in het vijfde artikel Viewpoints: Experiences of hallucinogen treatment (2014), de denkwijze van Abraham uit door inzicht te geven in het ‘nieuwe’ veld van psychedelische therapie. “Verschillende deelnemers”, zegt Byock, “rapporteren niet alleen een vermindering van angst of depressie, maar ook een langdurig gevoel van welzijn. Sommigen uiten een gevoel van vrede, dankbaarheid voor hun leven, vergiffenis naar anderen en naar henzelf, en minder angst en meer zekerheid over de toekomst”. De door Grob beschreven behandelinterventie voor “existentiële angst” wordt gezien als slechts een van de vele mogelijke toepassingen van psychedelica.

Alle artikelen zijn in de september editie van The Psychologist verschenen (volume 27, 9) “A brave new world for psychology?”


 
Referenties
Abraham, H. D. (2014). When the trip doesn’t end. The Psychologist, 27(9), 670-673.
Bell, V. (2014). Cultures of chemically induced hallucinations. The Psychologist, 27(9), 666-669.
Carthart-Harris, R., Kaelen, M., & Nutt, D. (2014). How do hallucinogens work on the brain? The Psychologist, 27(9), 662-665.
Grob, C.S., Byock, I.R., Rex, E. (2014). Viewpoints: Experiences of hallucinogen treatment. The Psychologist, 27(9), 676-679
Jameson, F. (1991). Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism. Durham, NC: Duke University Press.
Nutt, D. (2014). A brave new world for psychology? The Psychologist, 27(9), 658-661.

Special issue about psychedelics in 'The Psychologist'

The British Psychological Association recently published a special issue of their accompanying journal The Psychologist (September 2014, vol. 27) devoted to the rising popularity of research into psychedelics. This is the first time such a lengthy publication, illuminating the intricacies of the psychedelic experience, has appeared in the journal.

David Nutt claims, in the first article of the issue, that the scientific disinterestedness of the past can be explained by society’s attempt to deny psychedelics their “value and importance” in the study of altered states for moral reasons. The political reasoning is the following one: how can we not but condemn research into psychedelics if this poses the risk that it would legitimize recreational use? However, Nutt asserts that despite the possible societal risk “(t)he failure of the scientific community, particularly neuroscientists, to protest the denial of research on hallucinogens is one of the most disturbing failures of science leadership in the past century, and it must be rectified. Psychologists and other neuroscientists must demand the right to study these drugs” (2014).

Many neuroscientists did not wait for Nutt’s summoning to start unraveling the relationship between psychedelic drugs and the human brain. In How do psychedelics work on the brain? (the second article) Carhart-Harris, Kaelen and Nutt (2014) describe the psychedelic experience, starting at the neurotransmitter level and ending at the neuronal large-scale systems of the brain. The obvious question for psychology (as is stated in the title of the special issue) is whether the neuronal level can tell us anything about the psychedelic experience that is within our field of meaning or, as Jameson puts it, our “cognitive mapping” (1991). The title of the special issue suggests that human psychology, by adopting neuroscientific knowledge, can do just that.

In the third article, Vaughan Bell (2014) opposes this approach and asks a different question: what can we learn from the ways in which other societies approach hallucinogenic drugs? Bell asserts that “drug-induced hallucinations are often discussed as if they can be entirely understood in terms of their chemical action in the brain”. In Bell’s view it is not the brain, but rather culture and the relationship between the individual and her social context where the real magic happens.

The fourth article, by Henry David Abraham (2014), connects the three previous ones by describing the author’s investigations into hallucinogen persisting perception disorder (HPPD). Here Abraham gives a phenomenological reading and tries to describe the complex dynamic between the neuronal and the psychological dimensions of HPPD.

Charles Grob, Ira Byock and Erica Rex, in the fifth article Viewpoints: Experiences of hallucinogen treatment (2014), extend the view posited by Abraham and give an account of the exciting ‘new’ realm of psychedelic treatment and psychological assistance. “Multiple participants”, says Byock, “report not mere alleviated anxiety or depression, but also an enduring sense of well-being. Some expressed feeling at peace, grateful for their lives, forgiving toward others and toward themselves and being less fearful and more confident about the future”. The treatment intervention for “existential anxiety” proposed by Grob (2014) is seen as just one of the many possible applications of psychedelic substances.

All articles appear in the September edition of The Psychologist (volume 27, part 9) “A brave new world for psychology?”


 
References
Abraham, H. D. (2014). When the trip doesn’t end. The Psychologist, 27(9), 670-673.
Bell, V. (2014). Cultures of chemically induced hallucinations. The Psychologist, 27(9), 666-669.
Carthart-Harris, R., Kaelen, M., & Nutt, D. (2014). How do hallucinogens work on the brain? The Psychologist, 27(9), 662-665.
Grob, C.S., Byock, I.R., Rex, E. (2014). Viewpoints: Experiences of hallucinogen treatment. The Psychologist, 27(9), 676-679
Jameson, F. (1991). Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism. Durham, NC: Duke University Press.
Nutt, D. (2014). A brave new world for psychology? The Psychologist, 27(9), 658-661.

Themanummer over psychedelica in 'The Psychologist'

Recentelijk heeft de Britse Psychological Association een speciaal themanummer van ´The Psychologist´ (September 2014, vol. 27) aan de toenemende populariteit van onderzoek naar psychedelica gewijd. Dit is de eerste keer dat er een uitgebreide publicatie over de complexiteit van de psychedelische ervaring verscheen in het blad.

David Nutt (2014) stelt, in het eerste artikel van het nummer, dat de wetenschappelijke desinteresse van het verleden verklaard kan worden door de maatschappelijke poging om psychedelica van hun “waarde en belang” te ontdoen om morele redenen. De politieke redenering gaat als volgt: hoe kunnen we anders dan het onderzoek naar psychedelica veroordelen wanneer het risico bestaat dat dit onderzoek recreatief gebruik zou kunnen legitimeren? Ondanks de mogelijke maatschappelijke risico’s stelt Nutt dat “het falen van de wetenschappelijke gemeenschap (met name neurowetenschappers) om te protesteren tegen het verbod op onderzoek naar hallucinogenen, één van de meest ontstellende vergissingen van de laatste eeuw is, en dat die ongedaan moet worden gemaakt. Psychologen en andere neurowetenschappers moeten het recht opeisen om deze drugs te bestuderen” (2014).

Vele neurowetenschappers hebben niet gewacht tot Nutt met deze oproep kwam om te beginnen met het ontrafelen van de relatie tussen psychedelische drugs en de menselijke hersenen. In How do psychedelics work on the brain? (het tweede artikel) beschrijven Carhart-Harris, Kaelen en Nutt (2014) de psychedelische ervaring, beginnend bij het niveau van neurotransmitters en eindigend bij de grootschalige neuronale systemen in het brein. De voor de hand liggende vraag voor de psychologie (zoals aangegeven in de titel van het themanummer) is of de neuronale dimensie ons iets kan vertellen over de psychedelische ervaring dat nog binnen ons gebied van betekenis ligt, of zoals Jameson het stelt, “our cognitive mapping” (1991).

In het derde artikel neemt Vaughan Bell (2014) een andere invalshoek en stelt hij de vraag: wat kunnen we leren uit de manieren waarop andere culturen omgaan met hallucinogene drugs? Bell stelt dat “drugs-geïnduceerde hallucinaties vaak worden onderzocht alsof ze volledig kunnen worden begrepen als chemische reacties in het brein”. In Bell’s gedachtegoed is het niet in het brein, maar juist in de cultuur en de relatie tussen het individuele en de sociale context waar de interessante effecten plaatsvinden.

Het vierde artikel, geschreven door Henry David Abraham (2014), verbindt de drie eerdere artikelen door het onderzoek van de auteur naar HPPD (hallucinogen persisting perception disorder) te beschrijven. Abraham geeft hierin een fenomenologische beschrijving van de complexe dynamiek tussen de neuronale en de psychologische dimensies van HPPD.

Charles Grob, Ira Byock en Erica Rex breiden, in het vijfde artikel Viewpoints: Experiences of hallucinogen treatment (2014), de denkwijze van Abraham uit door inzicht te geven in het ‘nieuwe’ veld van psychedelische therapie. “Verschillende deelnemers”, zegt Byock, “rapporteren niet alleen een vermindering van angst of depressie, maar ook een langdurig gevoel van welzijn. Sommigen uiten een gevoel van vrede, dankbaarheid voor hun leven, vergiffenis naar anderen en naar henzelf, en minder angst en meer zekerheid over de toekomst”. De door Grob beschreven behandelinterventie voor “existentiële angst” wordt gezien als slechts een van de vele mogelijke toepassingen van psychedelica.

Alle artikelen zijn in de september editie van The Psychologist verschenen (volume 27, 9) “A brave new world for psychology?”


 
Referenties
Abraham, H. D. (2014). When the trip doesn’t end. The Psychologist, 27(9), 670-673.
Bell, V. (2014). Cultures of chemically induced hallucinations. The Psychologist, 27(9), 666-669.
Carthart-Harris, R., Kaelen, M., & Nutt, D. (2014). How do hallucinogens work on the brain? The Psychologist, 27(9), 662-665.
Grob, C.S., Byock, I.R., Rex, E. (2014). Viewpoints: Experiences of hallucinogen treatment. The Psychologist, 27(9), 676-679
Jameson, F. (1991). Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism. Durham, NC: Duke University Press.
Nutt, D. (2014). A brave new world for psychology? The Psychologist, 27(9), 658-661.

11 December - Panel discussion on the Metaphysics of Psychedelic Experiences

X